ALGEMENE VOORWAARDEN DE KERNCENTRALE

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 • Arrangementskosten: de kosten voor de catering die door De Kerncentrale beschikbaar wordt gesteld tijdens een Opleiding.
 • Klant: (i) elke particulier (ii) elk bedrijf, of (iii) elke instelling, die bij De Kerncentrale diensten afneemt.
 • Locatiekosten: de kosten voor de zaal die door De Kerncentrale beschikbaar wordt gesteld tijdens een Opleiding.
 • Arrangementskosten: de kosten voor eventuele lunch, koffie, thee, frisdrank, hapjes en andere versnaperingen.
 • De Kerncentrale: In de navolgende tekst dient ‘De Kerncentrale’ telkens gelezen te worden als ‘de Kerncentrale dan wel Stichting Kernkunde, afhankelijk van het op de kosten van de opleiding, training, cursus, dienst of product toepasselijke btw-regime. Tevens worden de ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden aangeduid als ‘De Kerncentrale’
 • Onderwijsmateriaal: opleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de Opleiding.
 • Opleiding: een door De Kerncentrale verzorgde opleiding, training, her- of bijscholing, cursus, studie of themadag, workshop, doorlopen van de Kernscan, dan wel enige andere vorm van opleiding. Een Opleiding kan onderverdeeld zijn in een of meerdere opleidingsmodule(s) en kan verspreid zijn over meerdere opleidingsjaren.
 • Fysieke producten: Alle zaken die (los van een te volgen opleiding) besteld kunnen worden bij de De Kerncentrale, zoals boeken, folders, etc.
 • Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (e-mail).
 • Prijs: de prijs voor een Opleiding of dienst met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen.
 • Overeenkomst: een opdracht of overeenkomst, waaronder een Overeenkomst op Afstand, tussen De Kerncentrale en een Klant met betrekking tot het verzorgen van een Opleiding door De Kerncentrale, al dan niet ten behoeve van werknemers van die Klant, hieronder nadrukkelijk begrepen een compleet door de Klant aan De Kerncentrale toegezonden en ingevuld aanmeldformulier, welke door De Kerncentrale is bevestigd.
 • Website: de website van De Kerncentrale:www.dekerncentrale.nl.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van De Kerncentrale en op alle door De Kerncentrale gesloten Overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig lid 3 van dit artikel.
 2. Door inschrijving voor een Opleiding aanvaardt de Klant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. De Kerncentrale wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.
 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen De Kerncentrale en de Klant zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail of op de Website).
 4. In de gevallen waarin de betreffende Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal De Kerncentrale een regeling treffen naar redelijkheid.
 5. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen De Kerncentrale en de Klant het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

Artikel 3 – Overeenkomst

 1. Door de Kerncentrale aangeboden workshops, trainingen, opleidingen, diensten en producten (in de ruimste zin des woords) vinden alleen doorgang bij wederzijds akkoord. En indien van toepassing bij voldoende aanmelding. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding.
 2. Een (telefonisch) doelstellendgesprek waarin de leerdoelen dan wel organisatie of projectdoelen van een traject met de leerwensen of organisatiewensen van de deelnemer of opdrachtgever worden afgestemd kan onderdeel uitmaken van het proces dat leidt tot een wederzijds akkoord. Dit gesprek is dan een voorwaarde voor deelname aan of start met het betreffende traject.
 3. De Klant gaat een Overeenkomst met De Kerncentrale aan door middel van de inschrijving voor de Opleiding. Inschrijving voor een Opleiding vindt plaats (i) via het aanmeldformulier van De Kerncentrale, (ii) per e-mail via het door De Kerncentrale verstrekte digitale inschrijfformulier
 4. De Overeenkomst komt tot stand wanneer De Kerncentrale de inschrijving voor een Opleiding schriftelijk aanvaardt en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop De Kerncentrale schriftelijk de inschrijving voor een Opleiding aan de Klant heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende Opleiding.
 5. De Kerncentrale heeft het recht, zonder opgaaf van reden, deelnemers te weigeren.
 6. Bij contactonderwijs wordt onder aanvang van de Opleiding de datum van de eerste bijeenkomst verstaan. Bij onderwijs op afstand (of deels op afstand) wordt onder aanvang van de Opleiding verstaan: het verschaffen van toegang tot het Onderwijsmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.

Artikel 4 – Omvang verplichtingen

 1. Met de Kerncentrale gesloten overeenkomsten leiden voor de Kerncentrale tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij de Kerncentrale gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van de Kerncentrale verlangd kan worden.
 2. Als de Kerncentrale voor de uitvoering van een met de Kerncentrale gesloten overeenkomst derden inschakelt, is de Kerncentrale gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren, als de opdrachtgever dit zou doen als de opdrachtgever die derden zelf zou selecteren.
 3. Voor zover de Kerncentrale voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de opdrachtgever, respectievelijk een deelnemer, is de Kerncentrale uit haar verplichtingen ontslagen bij niet-tijdig verstrekken van die informatie of verlenen van die medewerking.

Artikel 5 – Beëindiging/annulering/wijzigen Opleiding

 1. Niet-deelnemen aan een activiteit op die datum, waarop men geplaatst is of die men is overeengekomen (anders dan in de 5.2 bedoelde situatie) wordt aangemerkt als annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen). Annulering dient schriftelijk te geschieden.
 2. Indien de Klant een particulier is, heeft de Klant gedurende 3 kalenderdagen na het sluiten van een Overeenkomst het recht de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Het is nadien (of indien de Klant geen particulier is) niet mogelijk kosteloos de Opleiding te annuleren, behoudens (ter uitsluitende beoordeling van De Kerncentrale) het geval van een ernstige ziekte of calamiteit – waarbij geldt dat De Kerncentrale een bewijs daarvan kan verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins – en voor zover de Opleiding of opleidingsonderde(e)l(en) nog niet is (zijn) aangevangen of ingepland. Uit het medisch attest of anderszins moet blijken van de (medische) omstandigheid waarop de student zich beroept.
 3. Bij langdurige ernstige ziekte of ongeval kan het traject in overleg voor een bepaalde periode worden stilgelegd, waarna deze in een latere fase hervat kan worden. Hierover worden onderlinge afspraken gemaakt, dit is alleen mogelijk in uitzonderlijke gevallen.
 4. Wenst de Klant behoudens een ernstige ziekte of calamiteit alsnog te annuleren is De Kerncentrale gerechtigd is de volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen:
  • Opleidingen/conferenties/cursussen/events: bij annulering binnen drie maanden voor aanvang is € 155,– administratie- /annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering binnen zes weken voor aanvang is 50% van de prijs verschuldigd. Bij annulering binnen drie weken voor aanvang is de volledige prijs verschuldigd. Met inachtneming van het in 3.2 bepaalde mag een geplaatste deelnemer zich laten vervangen.
  • Incompany en coaching: bij annulering van door de Kerncentrale op verzoek van de opdrachtgever ontwikkelde opleidingen/conferenties/cursussen (al dan niet in-company ) worden bij annulering tot één maand voor de aanvang de daadwerkelijk door de Kerncentrale gemaakte (door de Kerncentrale te specificeren) kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen één maand voor de aanvang is de eerste overeengekomen termijn verschuldigd naast de daadwerkelijk door de Kerncentrale gemaakte kosten.
  • Verblijf: bij annulering binnen één maand voor het daadwerkelijk verblijf is 15% van de prijs verschuldigd. Bij annulering binnen veertien dagen voor het daadwerkelijk verblijf is 35% van de prijs verschuldigd. Bij annulering binnen zeven dagen voor het daadwerkelijk verblijf is 55% van de prijs verschuldigd. Bij annulering binnen drie dagen voor het daadwerkelijk verblijf is 85% van de prijs verschuldigd. Bij annulering binnen vierentwintig uur voor het daadwerkelijk verblijf is 100% van de prijs verschuldigd.
 5. Annulering dient schriftelijk of per e-mail plaats te vinden.
 6. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde Opleiding of een bepaalde opleidingsmodule naar het oordeel van De Kerncentrale onvoldoende is (minder aanmeldingen dan 80% van de opleidingsplaatsen), staat het De Kerncentrale vrij om met de Klant overeen te komen dat de betreffende Opleiding of de betreffende opleidingsmodule op een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip zal worden gevolgd. Indien De Kerncentrale en de Klant geen overeenstemming bereiken over deze wijziging(en), dan heeft de Klant het recht de betreffende opleidingsmodule kosteloos te annuleren. De Klant is in dit geval gehouden de kosten voor de reeds aangeboden opleidingsonderdelen te voldoen.
 7. Indien een Opleiding als gevolg van een situatie van overmacht aan de zijde van De Kerncentrale niet kan doorgaan, is De Kerncentrale gerechtigd de Opleiding op een andere datum/tijdstip in te plannen. De Kerncentrale zal de Klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende Opleiding alsnog zal worden gegeven. De klant heeft in geval van uitval van de Opleiding als gevolg van overmacht geen recht de overeenkomst te annuleren of te ontbinden. De Klant heeft evenmin recht op een (schade)vergoeding of terugbetaling.
 8. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wèl geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.
 9. In geval van ontbinding of annulering dient de Klant het ontvangen Onderwijsmateriaal zo spoedig mogelijk aan De Kerncentrale terug te zenden. De Kerncentrale is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de Klant. Het terugzenden is voor risico van de Klant.
 10. Indien de Klant na aanvang van de Opleiding de Overeenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige restitutie van het door de Klant aan De Kerncentrale betaalde of nog verschuldigde bedrag.
 11. De Kerncentrale kan in uitzonderlijke gevallen op verzoek van de Klant een Opleiding verplaatsen naar een andere datum en/of ander tijdstip. De beslissing over het al dan niet verplaatsen van een Opleiding ligt uitsluitend bij De Kerncentrale. De Kerncentrale zal voor de administratieve verwerking van een verplaatsing EUR 75,- exclusief btw bij de Klant in rekening brengen. De Klant dient uiterlijk binnen 14 dagen na het besluit van De Kerncentrale tot het verplaatsen van de Opleiding deze kosten (tezamen met eventuele andere nog verschuldigde kosten van de Opleiding) te voldoen. Onder deze kosten worden in ieder geval de kosten begrepen van de bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden voorafgaand aan de verplaatsing van de Opleiding, waaronder ook de Locatiekosten en de Arrangementskosten. Deze kosten zullen niet in mindering worden gebracht op de totale kosten van de verplaatste Opleiding.
 12. De Kerncentrale behoudt zich het recht voor om een Opleiding te wijzigen ten behoeve van een kwalitatieve verbetering van de Opleiding.
 13. De Kerncentrale behoudt zich het recht voor de in de Overeenkomst aangegeven groepsgrootte met maximaal twee deelnemers te vergroten.
 14. Als de met de Kerncentrale gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt de met de Kerncentrale gesloten overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor de duur van één jaar (tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen). Een dergelijke overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van één jaar. Iedere partij kan drie maanden voor deze verlenging de overeenkomst schriftelijk opzeggen, waarbij partijen op grond van een dergelijke opzegging over en weer nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 6 – Betaling

 1. Indien deze keuzemogelijkheid wordt geboden, kan de Klant de kosten van een Opleiding in termijnen of door betaling ineens voldoen. De Klant dient in dat geval de gekozen wijze van betaling bij inschrijving voor een Opleiding aan te geven en deze kan na inschrijving voor een Opleiding niet worden gewijzigd.
 2. Betaling dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld. De Kerncentrale hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.
 3. Indien een Klant niet binnen de gestelde termijn betaalt, heeft De Kerncentrale het recht u – zonder dat het u ontslaat uit uw betalingsverplichting – uit te sluiten voor verdere deelname. Eventuele extra kosten die De Kerncentrale moet maken om het aan De Kerncentrale toekomende bedrag te innen, komen voor rekening van de Klant. Deze kosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 115,-. Indien de Klant een particulier is, zullen de extra kosten worden berekend conform de toepasselijke wettelijke regelgeving.
 4. Indien de Klant heeft gekozen voor een betaling in termijnen en niet binnen de gestelde termijn wordt betaald, vervalt de mogelijkheid om in delen te betalen en is het restant van hetgeen nog moet worden voldaan ineens opeisbaar.
 5. De Klant is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening, wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen. Indien de Klant heeft gekozen voor betaling in termijnen en niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan zijn vanaf het moment van verzuim van de Klant alle betalingstermijnen per direct opeisbaar.
 6. De Klant is te allen tijde betalingsplichtig, ook als hij een andere partij (bijvoorbeeld zijn werkgever) heeft opgegeven als betalende partij.

Artikel 7 – Prijs

 1. De kosten van iedere Opleiding en de betalingswijze (alsmede of betaling in termijnen mogelijk is) staan vermeld in de opdrachtbevestiging, brochures en op de Website.
 2. De Kerncentrale factureert direct na opdrachtverlening, tenzij anders overeengekomen in de opdracht.
 3. Arrangements- en verblijfkosten behorende bij de opleidingen, cursussen of andere opdrachten zijn niet in de opleidingsprijzen inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 4. Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren die gaan spelen na de totstandkoming van de Overeenkomst, kunnen door De Kerncentrale worden doorberekend aan de Klant.
 5. Indien de Klant een particulier is, en de in lid 4 van dit artikel bedoelde kostprijsverhogende factoren leiden tot een wijziging van de prijs van een Opleiding binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst, heeft de Klant het recht de Overeenkomst te ontbinden.
 6. Alle door de Kerncentrale opgegeven prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Op verzoek van de klant kan een opleiding vrijgesteld van btw worden aangeboden. Als dat aanbod wordt aanvaard zal de Kerncentrale de opleiding verzorgen en zal er een vooropslag van 10% over de opleidingsprijs berekend worden.
 7. Bij facturen vanuit het buitenland wordt de btw verlegd en dien je deze zelf op te geven via de belastingdienst. Dit geldt alleen voor buitenlandse bedrijven of onderneemsters.

Artikel 8 – Uitspanning

 1. Het is geen der partijen toegestaan tijdens de uitvoering van de overeenkomst alsmede binnen een jaar na beëindiging van de overeenkomst personen die vanuit de andere partij betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van een overeenkomst in dienst te nemen of anderszins werkzaamheden te laten verrichten of hiertoe met deze personen te onderhandelen, anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid De Kerncentrale

 1. In het geval dat De Kerncentrale aansprakelijk is voor schade aan de Klant of aan de deelnemers aan een Opleiding, is de aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, in alle gevallen beperkt tot directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade – bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet – is derhalve uitgesloten) en beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van De Kerncentrale wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van De Kerncentrale komt.
 2. Voorzover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uitmaken van de met de Kerncentrale gesloten overeenkomst, dienen deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten.
 3. De Kerncentrale is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de Klant of aan de deelnemers aan een Opleiding.
 4. De Kerncentrale is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt in verband met de Opleiding. Hieronder valt onder andere: de informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt door De Kerncentrale, de docent of via het Onderwijsmateriaal, de brochure of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een Opleiding.
 5. Iedere aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van het product de Kernscan, in het bijzonder in relatie tot de interpretatie en conclusie van testresultaten en het verlies van data is uitgesloten. Het product bevat informatie die gebruikt kan worden en kan helpen bij het nemen van een beslissing, maar er kan nooit op vertrouwd worden als enige bron van informatie. De betrokken coach of trainer kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor besluiten als gevolg van de uitkomst of de interpretatie hiervan.
 6. De Kerncentrale is niet aansprakelijk indien een deelnemer de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.
 7. De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking strekt zich eveneens uit tot alle personen waarvoor De Kerncentrale verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van De Kerncentrale of die door De Kerncentrale zijn aangesteld voor de uitvoering van de Overeenkomst).

Artikel 10 – Uitval docent

 1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal De Kerncentrale – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal De Kerncentrale de Klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende Opleiding alsnog zal worden gegeven.
 2. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent heeft de Klant geen recht op een (schade)vergoeding. De Kerncentrale zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent.
 3. Een Klant kan niet kosteloos (i) een Opleiding of een examen annuleren vanwege de uitval van een docent of (ii) de Overeenkomst tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een docent.

Artikel 11 – Vertrouwelijkheid

 1. De Kerncentrale, zijn personeel en/of voor De Kerncentrale werkzame personen zullen de door de Klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. De Kerncentrale conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.
 2. De Kerncentrale verwerkt de door de Klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van De Kerncentrale. De Klant garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door De Kerncentrale.

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door De Kerncentrale verstrekte en samengestelde Onderwijsmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij De Kerncentrale. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van De Kerncentrale.
 2. De opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.
 3. Klant staat ervoor in dat door hem of door deelnemers ten behoeve van wie de Opleiding is afgenomen, aan De Kerncentrale verstrekte tekeningen, modellen, materiaal of andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden aantasten of schenden.

Artikel 13 – inzet derden

De Kerncentrale is gerechtigd een Opleiding of gedeelten daarvan door een door De Kerncentrale ingeschakelde derde te laten verzorgen, in welk geval de Overeenkomst tussen de Klant en De Kerncentrale en deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing blijven.

Artikel 14 – Gedragscode NOBTRA

De Kerncentrale voert haar werkzaamheden uit volgens de gedragscode van NOBTRA, De Kerncentrale heeft wel juridische en aansprakelijkheidsverzekeringen afgesloten.

Artikel 15 – recht- en forumkeuze

Op deze Overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen in verband met deze overeenkomst of hieruit voortvloeiend, zullen aan de bevoegde rechter van het arrondissement van de woonplaats van Opdrachtnemer worden voorgelegd.

 

Copyright Majlis Schweiter – De Kerncentrale © 2018